Как да дигитализираме - от заснемането на изображение до разпространението му?

Едно от многото предизвикателства пред библиотеките и архивите днес е как да се трансформират от хартиени към дигитални центрове Много библиотеки и архиви биха искали да планират проекти за дигитализация, но нямат времето и опита да го направят.

Сред причините за внедряването на подобни проекти могат да бъдат:

- Създаване на цифрово копие с цел създаване на архивно или "резервно копие"
- Намаляване на работата с крехки колекции от оригинали
- Споделяне на колекциите онлайн в целия свят за изследователи, студенти и дарители.
- Подобряване на дигиталното присъствие на институциите онлайн

Преди да започнете даден проект, трябва да вземете предвид финансирането, уменията, опита и инфраструктурата, с които разполагате.

И така, въпросът е: Как да започне дадената институция?

Оценка на физическите колекции

Оценката на колекцията ще бъде първата стъпка, която да определи количеството материали, които ще трябва да бъдат дигитализирани и да установи параметрите за разработване на колекциите. Библиотеките и архивите съхраняват няколко вида обекти, които могат да бъдат дигитализирани (книги, сгънати листове, карти, свободни листи, ръкописи, списания, вестници, фотографии, микрофилми ...). Оценката ще определи състоянието на обектите като документи: крехки документи, документи, които не могат да бъдат напълно отворени, документи, които не могат да бъдат преместени, документи, които изискват възстановяване.

След тази оценка може да се планира опис на документите. Материалът може да бъде избран от експерти в рамките на институцията. Колекцията се създава и добавя към цифров каталог, където всички метаданни са индексирани.
 
Определяне на целите на проекта за дигиализация

Проектът за дигитализация може да има една или няколко цели:

- Обикновено архивиране
- Дългосрочно съхранение
- Обекти, които могат да се споделят с други хранилища
- Документи на разположение за дарители
- Разпространение на информация
- Създаване на дигитална библиотека
- Осигуряване на достъп до колекциите за мобилни устройства
- Интеграция с други системи за съдържание
Екипът, създаден за проекта по дигитализация трябва да установи времева рамка за изпълнението му, както и да определи файловите формати, качеството на резолюцията, необходимите размери на файловете и всички изисквания, свързани с ИТ. Екипът също така трябва да предвиди за кои от обектите ще бъде необходимо да се извърши OCR и кои полета за метаданни ще трябва да бъдат попълвани. Крайната цел на този план е да се определи и настрои платформата, която да се използва за достъп до сканираното съдържание.

Оценка на нуждите

След като колекциите бъдат дефинирани, трябва да се вземе решение, което да определи какви инструменти ще бъдат необходими за реализацията на проекта. За сканирането трябва да се изберат специални скенери за книги. На пазара има множество скенери, но се препоръчва да се избере професионален такъв. В зависимост от формата на документа (от A3 до A00) и вида на документа (книги, вестници, карти ...), може да са необходими един или повече скенери. Експерти в областта на дигитализацията, като например доставчиците на скенери за книги, могат да помогнат да се анализира какво ще работи най-добре при конкретните обстоятелства.
Стандартът ISO 19264, който бе дефиниран и публикуван през април 2017: ISO / TS 19264-1: 2017, помага да се разбере кой от различните висококачествени скенери за изображения трябва да се използва. Този стандарт ISO се прилага за скенерите и цифровите фотоапарати, използвани за дигитализация и описва метода за анализ на качеството на изображенията в областта на културното наследство.

При създаването и публикуването на колекции може да е необходим допълнителен софтуер за:
- Подобряване на суровите изображения със специализирани решения за обработка.
- Осъществяване на качествен контрол
- Импортиране и експортиране на метаданни
- Прилагане на OCR

За публикуване на готовите дигитализирани колекции институцията  може да използва собствената си платформа или да създаде ново дигитално хранилище.

И накрая, важно е да се вземе предвид и физическото пространство, което ще бъде необходимо в стаята.

Бъдещето на дигитализацията на културното наследството

Проектът по дигитализация трябва да бъде устойчив. Важно е администраторите на библиотеките да разберат, че цифровите проекти изискват постоянно ангажиране на ресурсите и времето на персонала. Грантовото финансиране ще помогне на библиотеката или архива да осигури необходимите си ресурси за първите години, но ще са необходими допълнителни средства, за да може проектът да се запази актуализиран и достъпен.

Орели Баронет, i2S